Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego

Opis usługi:
Przepisy prawa nakazują gminom prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, toteż każdy właściciel posesji wyposażonej w tego typu instalacje zobowiązany jest zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy niezwłocznie po uruchomieniu instalacji.

Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
parter, pok. nr 6, tel. 48 6613570, wew. 113
Osoba odpowiedzialna: Zbigniew Biniszewski

Czas załatwienia sprawy: na miejscu przy zgłoszeniu

Opłaty: bezpłatnie

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454).