Zwrot podatku akcyzowego

Opis usługi:

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje producentom rolnym – osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, będącym posiadaczami gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym – w zakresie limitu określonego na dany rok kalendarzowy.
W terminie 30 dni od daty złożenia wniosku o zwrot podatku wydana zostanie decyzja określająca kwotę limitu, kwotę zwrotu oraz kwotę pozostałą do wykorzystania w danym roku. Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje na konto bankowe wskazane we wniosku.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej podpisany przez producenta rolnego,
 2. oryginały faktur VAT lub ich kopie (oryginał do wglądu) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 3. oświadczenie o formie prawnej beneficjenta pomocy,
 4. umowa dzierżawy – w przypadku dzierżawienia gospodarstwa rolnego.

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Finansowy
I piętro, pok. nr 11a, tel. 48 6613570, wew. 108
Osoby odpowiedzialne: Elżbieta Sulik, Magdalena Szulczyk

Czas załatwienia sprawy:

 • Wniosek oraz faktury za okres od 1 sierpnia roku poprzedniego do 31 stycznia należy składać w terminie od 1 do ostatniego dnia lutego.
 • Wniosek oraz faktury za okres od 1 lutego do 31 lipca należy składać w terminie od 1 do 31 sierpnia.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:

 • od 1 do 30 kwietnia w przypadku złożenia wniosku w lutym,
 • od 1 do 31 października w przypadku złożenia wniosku w sierpniu.

Opłaty:

Wydanie decyzji zwolnione jest od opłat.

Tryb odwoławczy: 

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Jasieniec.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1340);
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2013r., poz. 789);
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257)